شرکت پویا مبین زاگرس : بازدید رئیس محترم مرکز کالیبراسون مرجع سیستم های اندازه گیری
  • پویامبین
  • کالیبراسیون

جناب آقای مهندس خالصی رئیس محترم مرکز کالیبراسیون مرجع سیستم های اندازه گیری شرکت ملی گاز ایران درراستای بررسی های ادواری از وضعیت شرکتهای کالیبره کننده کنتور،ازمحل سایت آزمایشگاه های کالیبراسیون کنتورهای توربینی ودیافراگمی این شرکت در تاریخ 94/03/19الی94/03/20بازد ید نمودند.وموارد وتوصیه های لازم را اعلام داشتند.

لازم بذکرمیباشد که دراین بازدید اهمیت اندازه گیری دقیق،قانونی وپاسخگو ونقشی که شرکت های کالیبره کننده درراستای اطمینان ازدقت سیستمهای اندازه گیری میتوانندایفا نمایند،همچنین اقدامات والزاماتی که شرکت ملی گاز جهت این منظور وتسریع درعملیاتی شدن آن منظورنموده است که از آن جمله میتوان به تخصیص بودجه ای مستقل برای کالیبراسیون کنتورها(مجزاازتعمیرات)اشاره کرد،مطرح گردید.

بازدید رئیس محترم مرکز کالیبراسون مرجع سیستم های اندازه گیری

نویسنده : شهرام صادقیان
تاریخ ارسال : چهارشنبه ، 94/10/23 ، در ساعت 12:56