شرکت پویا مبین زاگرس : بازدید رئیس محترم مرکز کالیبراسون مرجع
  • پویامبین
  • کالیبراسیون
بازدید رئیس محترم مرکز کالیبراسون مرجع
درراستای بازدیدهای ادواری به منظور کنترل و پایش مراکز کالیبراسیون کنتورهای توربینی ودیافراگمی،بازدیدهایی درتاریخ های 94/08/17 و94/08/18 توسط رئیس مرکز کالیبراسیون مرجع سیستم های اندازه گیری شرکت ملی گاز از آزمایشگاه های کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی و توربینی صورت گرفت ومراحل ارتقا وبهبود سیستم های این شرکت ازنزدیک موردبررسی ایشان واقع گردید.
نویسنده : شهرام صادقیان
تاریخ ارسال : چهارشنبه ، 94/10/23 ، در ساعت 12:56